| CELE | LICZBA GODZIN | TREŚCI | WARUNKI UKOŃCZENIA | EWALUACJA | PŁATNOŚĆ | AUTOR |

WPROWADZENIE

Ze względu na swą prostotę i łatwość zadań, warsztaty przeznaczone są w szczególności dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy korzystają ze szkolenia online. Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, wystawione przez Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, zostanie przesłane zwykłą pocztą.

CELE OGÓLNE (uczestnik warsztatów):

 • zastosuje programy komputerowe do automatycznego wystawiania oceny semestralnej
  i wspomagania oceniania kształtującego
 • poszerzy umiejętność wykorzystania pomiaru dydaktycznego w praktyce szkolnej
 • wymieni doświadczenia związane z ocenianiem uczniów.

LICZBA GODZIN I ORGANIZACJA

Warsztaty online obejmują 10 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się na platformie edukacyjnej online (warsztaty internetowe).

TREŚCI KSZTAŁCENIA

W programie warsztatów m.in.:

 • psychologiczne aspekty oceniania
 • konstrukcja zadań testowych - otwartych i zamkniętych
 • stosowanie schematu punktowania zadań otwartych
 • elementy statystyki w analizach ilościowych wyników nauczania
 • wykorzystanie komputera do oceniania i analizowania osiągnięć szkolnych uczniów.

Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz programy komputerowe przygotowane na bazie Excela do wspomagania oceniania szkolnego.

WARUNKI UKOŃCZENIA WARSZTATÓW

Warunkiem zaliczenia i otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie 10 godzinnych warsztatów doskonalących jest:

 • zaliczenie drogą elektroniczną (poprzez skrzynkę e-mail) i platformę edukacyjną online kilkunastu ćwiczeń i testów (uczestnik otrzyma wszystkie niezbędne do zaliczenia materiały szkoleniowe oraz program komputerowy (na bazie excela) do wystawiania oceny semestralnej dla uczniów)
 • uiszczenie opłaty za warsztaty na konto KP CEN w Bydgoszczy

EWALUACJA

Każdy uczestnik warsztatów online będzie poproszony o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej KP CEN, która ma na celu badanie skuteczności form doskonalenia nauczycieli.

INFORMACJA O PŁATNOŚCI

Opłata za warsztaty wynosi 80 zł/10 godzin - płatne po rozpoczęciu warsztatów.

AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY WARSZTATY
-------------------------------
Jan Szczepańczyk
nauczyciel konsultant
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Edukacji Nauczycieli
jan.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl
tel. (052) 349 31 50 w. 30