Warsztaty online, kursy online
 1. Żeby zapisać się na warsztaty lub kursy online należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dane w formu-
  larzu przechowywane są tylko do celów rekrutacyjnych i nie są udostępniane innym osobom czy instytucjom.
 2. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza dane są przesyłane do prowadzącego warsztaty online, a kopia trafia do słu-
  chacza. Ponieważ w formularzu określają Państwo swój login i hasło, sugerujemy, aby przechowywać te dane w bez-
  piecznym miejscu i nie udostępniać osobom trzecim.
 3. W ciągu 48 godzin prowadzący przesyła do Państwa informację, ile osób zapisało się na zajęcia. To jest jedyny e-mail,
  który otrzymacie Państwo przed rozpoczęciem zajęć. Kolejny będzie już z informacją o terminie kursów i szczegółach
  nauki przez Internet (tj. po zebraniu się grupy).
 4. O zakwalifikowaniu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Kursy i warszaty online prowadzimy w grupach 11-15 osobowych. Staramy się, aby grupy były kameralne. Uważamy,
  że w ten sposób lepiej przebiega proces uczenia się, a także skuteczniej można stosować indywidualizację wykorzy-
  stując różne sposoby komunikacji (np. chat, forum, wideokonsultacje, zdalne połączenia).
Zapraszamy na warsztaty online