Warsztaty online, kursy online
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez słuchaczy z treści i sposobów komunikacji oferowanych na platformie szkoleniowej online przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
 2. Podmiotem oferującym treści na platformie szkoleniowej online jest: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz.
 3. Platforma szkoleniowa, na której prowadzone są zajęcia może być wykorzystywana przez jej uczestników tylko w celach przewidzianych tematyką kursów i warsztatów online.
 4. Platforma szkoleniowa nie może być wykorzystywana przez jej uczestników do celów reklamowych.
 5. Zajęcia na platformie szkoleniowej nie mogą być wykorzystywane przez jej uczestników do publikowania materiałów i wypowiedzi sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujących używki lub przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
 6. Zajęcia na platformie szkoleniowej mogą rozpocząć się wówczas, kiedy co najmniej 11 osób zapisze się na wybrany kurs lub warsztat online (tj. wypełni i wyśle stosowny formularz), wniesie opłatę i prześle dowód wpłaty do prowadzącego.
 7. Zajęcia realizowane na platformie szkoleniowej mogą mieć charakter modułowy lub otwarty . W pierwszym przypadku warsztaty prowadzone są w cyklu tygodniowym (1 moduł = 1 tydzień). W drugim ustalana jest tylko data rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
 8. Ukończenie zajęć jest uwarunkowane wykonaniem wymaganej ilości ćwiczeń, aktywnością na forach dyskusyjnych i czacie (szczegóły tej aktywności określają programy poszczególnych kursów i warsztatów online ).
 9. Po zakończeniu zajęć absolwent otrzymuje zaświadczenie stosowanie do ukończonej formy, zgodnie ze wzorem, którym posługuje się Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
 10. Osoby, które opłaciły zajęcia, a nie ukończyły ich (tj. nie spełniły wymagań określonych w pkt. 8) nie otrzymują zaświadczenia.
 11. Zwrot wpłaconych pieniędzy za kurs lub warsztat może nastąpić tylko wówczas, gdy osoba, która dokonała wpłaty nie otrzymała dostępu do materiałów dydaktycznych. W przeciwnym wypadku, tj. gdy osoba otrzymała dostęp do zasobów dydaktycznych, wówczas nie przysługuje jej zwrot poniesionych kosztów.
 12. Prawem autorskim chronione są teksty, grafika, schematy, zdjęcia, dźwięki, prezentacje, filmy i inne materiały dostępne na platformie szkoleniowej.
 13. Wszelkie materiały publikowane na platformie szkoleniowej można wykorzystywać wyłącznie do celów edukacyjnych lub na użytek prywatny. Autorzy materiałów nie zezwalają na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach.
 14. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej do celów innych niż edukacyjne (np. komercyjnych) wymaga każdorazowo pisemnej zgody autora materiałów.
 15. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy dołożyło wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania platformy szkoleniowej oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej korzystania. Jednocześnie zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania platformy.
Zapraszamy na warsztaty online