słownik, artykuł, kursy online

AUTOREFLEKSJE | LEKSYKON NAUCZANIA PRZEZ INTERNET | ARTYKUŁY, DYSKUSJE, NOWOŚCI |

Ambicją autora witryny jest również przybliżenie słuchaczom podstawowych haseł z zakresu nauczania przez Internet. Chciałbym, aby każdy, kto zechce zapisać się na warsztaty poznał – ważne z punktu widzenia realizacji zajęć – terminy, pojęcia. Na pewno ułatwi to wielu osobom zrozumienie sposobu nauczania, komunikacji i wymiany myśli.

W tym dziale będę zamieszczał też artykuły, refleksje i spostrzeżenia. Tym samym chciałem Państwa zaprosić do jego współtworzenia. Jeśli mają Państwo wiedzę z tego zakresu, to zapraszam do nadsyłania propozycji tematów, które warto tutaj podjąć, a także artykułów. Liczę, że podjęte przedsięwzięcie będzie rozwijało się także przy Państwa znaczącym udziale.

AUTOREFLEKSJE

LEKSYKON NAUCZANIA PRZEZ INTERNET

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A

Atomizacja wiedzy - podział materiału dydaktycznego na małe fragmenty (atomy) umożliwiające wybiórcze czytanie i pomagające szybko osiągnąć cel. Takie traktowanie nauczania pozwala przy minimalnym zasobie wiedzy rozwiązać istotne problemy. Zachowanie tej zasady umożliwia również wykorzystywanie poszczególnych fragmentów przy opracowywaniu różnych szkoleń.
Z punktu widzenia uczestników e-nauczania łatwiej analizuje się i czyta zatomizowane treści dydaktyczne.

B

Baza wiedzy – w odniesieniu do nauczania przez Internet jest to miejsce na serwerze, w którym przechowywane są wszelkiego rodzaju uporządkowane zasoby dydaktyczne przeznaczone do udostępnienia. Baza może być uzupełniana i modyfikowana tylko przez kompetentne, uprawnione do tego osoby. Do takiej bazy zaliczam również moderowane fora dyskusyjne o kreślonej tematyce służące procesowi zdobywania wiedzy.

C

Czat - jeden ze sposobów komunikacji na odległość polegający na wymianie informacji tekstowej pomiędzy słuchaczami i prowadzącym. Może być realizowany w tym samym czasie (zob. kształcenie synchroniczne) lub nie (zob. kształcenie asynchroniczne).

D

Deindywiduacja - proces psychologiczno-społeczny prowadzący do utraty poczucia własnej tożsamości w środowisku sieciowym (poczucie anonimowości w Internecie powoduje często, że łatwiej jest się zachowywać w sposób niezgodny z przyjętymi normami).

E

Ewaluacja - systematyczne badanie efektywności procesu nauczania z punktu widzenia przyjętych kryteriów służące poprawieniu jakości i dostosowaniu treści do potrzeb słuchaczy.

I

Interaktywne nauczanie – polega na odbieraniu informacji z możliwością jednoczesnego reagowania na nie. Ma ogromne znaczenie we współczesnej dydaktyce i mnóstwo zalet, m.in.:

 • stymuluje przyswajanie informacji
 • aktywizuje
 • podnosi poziom percepcji
 • angażuje w realizację określonych potrzeb
 • podnosi motywację
 • wpływa na twórcze myślenie i działanie.

Dobrze przygotowane i dobrane materiały interaktywne znacznie lepiej niż w tradycyjnym nauczaniu rozwijają pamięć, wyobraźnię przestrzenną i logiczne myślenie. Sprzyjają też koncentracji i oddziałują na wzrokowców, słuchowców oraz kinestetyków.
Przykładami interaktywnych materiałów dydaktycznych, w których uczniowie aktywnie uczestniczą w procesie nauczania są np. testy, krzyżówki, uzupełnianie luk, dopasowywanie obiektów, puzzle, a także symulacje.

K

Kompresja danych - polega na zmniejszeniu wielkości przechowywanych lub przesyłanych danych. W odniesieniu do nauczania przez Internet umożliwia to szybszą transmisję, a u niektórych dostawców Internetu znaczne obniżenie kosztów. Kompresja często wiąże się z utratą części danych, która jednak nie ma wpływu na przebieg procesu nauczania.

Kształcenie asynchroniczne - forma e-nauczania pozwalająca na realizowanie tych samych zajęć w dowolnym czasie niezależnie od obecności prowadzącego i innych słuchaczy. Typowym przykładem kształcenia asynchronicznego są fora dyskusyjne i e-mail. Umożliwia uczestnikom określenie własnego tempa pracy.

Kształcenie mieszane - połączenie procesu nauczania realizowanego w sposób tradycyjny (stacjonarny) z e-nauczaniem. Proporcje obu sposobów realizowania zajęć określa prowadzący (nauczyciel) na podstawie m.in. stopnia trudności proponowanego programu szkolenia.

Kształcenie synchroniczne - forma e-nauczania realizowana przez uczniów i nauczyciela w tym samym czasie. Wykorzystuje środki i narzędzia pozwalające śledzić i modyfikować treści w czasie rzeczywistym. Tym samym znacznie bardziej mobilizuje i dyscyplinuje uczestników szkoleń. Przykładem wykorzystania kształcenia synchronicznego są wideokonferencje, połączenia zdalne, czat oraz tworzenie wirtualnych klas.

P

Podręcznik elektroniczny - zbiór usystematyzowanych treści nauczania (często podzielonych na moduły) niezbędnych do opanowania danej tematyki. Z punktu widzenia nauczania przez Internet e-booki dostarczane do każdej jednostki lekcyjnej obejmują prócz treści tekstowych także schematy, grafikę, zrzuty ekranowe, przykłady zastosowań, literaturę oraz netografię.

S

System zarządzania treścią - obszerne narzędzie umożliwiające opracowywanie treści, rejestrowanie stopnia ich opanowania, dokonywania ewaluacji oraz instalowania modułów i aplikacji służących prowadzeniu e-nauczania i podnoszeniu jakości szkoleń.

System zarządzania kształceniem - narzędzie, dzięki któremu możemy zarządzać całym procesem nauczania przez Internet, w tym:

 • użytkownikami (procesem rekrutacji, przebiegiem nauki, aktywnością, kontrolą postępów)
 • warsztatami/kursami (dostępem do zasobów, treścią, importowaniem i eksportowaniem materiałów)
 • sposobami komunikacji (chatem, forami dyskusyjnymi)

Przykładem takiego systemu jest m.in. Moodle, Dokeos, Sakai.

T

Telepołączenia – w kontekście nauczania przez Internet jest to sposób komunikacji pozwalający na zdalne połączenie dwóch komputerów, umożliwiający:

 • udostępnianie, przenoszenie i synchronizację dyskowych zasobów
 • wymienianie się informacjami w trybie tekstowym (czat)
 • nagrywanie sesji i wykonywanie zrzutów ekranowych
 • realizację prezentacji zdalnych w czasie rzeczywistym odtwarzanych bezpośrednio na komputerze słuchacza.

Większość narzędzi realizujących ten sposób komunikacji umożliwia optymalizację połączeń.

Tutorial - prosty opis postępowania pokazujący krok po kroku procedurę służącą osiągnięciu jakiegoś celu. Niegdyś były tworzone w postaci instrukcji obsługi programów. Obecnie pojęcie to jest rozumiane szerzej. Tutoriale opracowywane są zwykle w postaci krótkich filmów lub animacji prezentujących twórcze rozwiązania procesu dydaktycznego i przykłady ich zastosowania. Stanowią ciekawe uzupełnienie nauczania przez Internet.

W

Wideokonsultacje – zdalny sposób komunikowanie się uczestników szkoleń ze specjalistami prowadzącymi zajęcia z reguły polegający na rozwiązywaniu problemów merytorycznych. Komunikacja przebiega tu w czasie rzeczywistym (zob. kształcenie synchroniczne) za pośrednictwem kamery i mikrofonu. Narzędzia do wideokonsultacji umożliwiają komunikację kilku osób jednocześnie.

Zobacz też:


ARTYKUŁY, DYSKUSJE, FORA I NOWOŚCI O E-NAUCZANIU - POLECAMY